Podklady potřebné pro ocenění

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)
  • nabývací listina (kupní, darovací či směnná smlouva, usnesení o dědictví apod.)
  • snímek z pozemkové mapy nebo geometrický plán
  • další související podklady, zejména: nájemní smlouvy, věcná břemena, projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, starší znalecký posudek