Dotaz: Prodal jsem nemovitost,za 6 mil. Kč, kterou jsem vlastnil více než 10 let , tudíž jsem od daně osvobozený. Musím tento příjem oznámit Finančnímu úřadu?

 
Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu povinnen oznámit správci daně příjem nad 5.000.000 Kč i v případě, že tento příjem je osvobozený od daně z příjmu.
 
Tato povinnost se však nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí!
 
viz § 38v, odst. 3
Odstavec 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2
správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup
a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Pokud klient prodává nemovitost za více než 5.000.000 a příjem z prodeje je osvobozený od daně z příjmu (např. ji má ve vlastnictví déle než 5 let nebo ji více než 2 roky užívá k bydlení), pak nemá povinnost tento příjem oznámit finančnímu úřadu. Údaje si finanční úřad získá dálkovým přístupem přímo z katastru nemovitostí.